Tento text je věnován všem příznivcům české kynologie pro osvětlení situace, která v souvislosti s mou osobou vyvstala. Věřím však, že otevře oči i lidem, kteří nevědí nebo si dost dobře neuvědomují, že se tato problematika týká i jich samotných.

 

Od roku 2015 jsem byla členkou výcvikové komise (VK) Českého kynologického svazu (ČKS). Zároveň jsem byla ustanovena jako delegát zastupující Českou republiku v pracovní komisi FCI (Mezinárodní kynologická federace). Jako vedoucí družstva jsem doprovázela českou reprezentaci na mistrovstvích světa všech plemen – FCI IPO.

 

Pracovní komise FCI zaštiťuje výcvik psů, jedná se zde o úpravách zkušebního řádu IPO/IGP, vytvářejí se zde podmínky pro účast na mistrovstvích světa, ale také se zde vydávají nová ustanovení a směrnice, kterými se mají členské státy FCI řídit. Komise FCI zasedá 2x do roka a také dle domluvy členských států pořádá mezinárodní školení pro rozhodčí z výkonu. Poznatky, které zde náš stát získává, jsou velmi důležité pro celou kynologickou veřejnost. Aby se však každá taková informace dostala z komise FCI až k nám pejskařům, tak musí být nejprve správně pochopena, dobře přeložena z němčiny či angličtiny a ve správném znění předložena výcvikové komisi ČKS. Toto byla moje činnost, stejně jako překlad a úprava nově vznikajícího zkušebního řádu IGP.

 

Je však paradoxem, že výcviková komise, zabývající se výcvikem psů, nemá ve své podstatě v rámci ČKS žádné pravomoce. Všechna její rozhodnutí jsou jen návrhy, které schvaluje předsednictvo. Rovněž veškerá jednání výcvikové komise jsou pod kontrolou vedení buď tajemníka Jiřího Šišky nebo předsedy Jaroslava Šmolíka, aby vše směřovalo jen tam, kam oni chtějí. Jeden z nich byl vždy přítomen jednání výcvikové komise, přestože by ji mělo tvořit jen pět osob, a těmi by měli být rozhodčí z výkonu. Jejich jména jsou vždy uvedena v záhlaví každého zápisu v kolonce „host“. Výcviková komise tedy všechno zpracuje, formou zápisu z jednání POUZE navrhuje, a až poté předkládá ke schválení předsednictvu ČKS. V zápatí každého zápisu z výcvikové komise totiž stojí věta, která nikdy nesměla být odstraněna: „Podléhá schválení Předsednictvem ČKS.“

 

Jestliže tedy výcvikovou komisi tvoří osoby, které výcviku psů „rozumí“, ale nemají následně podporu předsednictva, které s výcvikem psů nemá moc společného, stane se, že návrh neprojde. A toto se stává velmi často, protože předseda Šmolík má na předsednictvo ČKS až demagogický vliv. Ve snaze si předsedu Šmolíka nerozházet mu jdou členové předsednictva „na ruku“ i přesto, že mnohdy sami vnitřně nesouhlasí. Bojí se totiž o své funkce a o to, že v případě nesouhlasu – nebo nedej Bože jiného názoru – přijdou o svá „postavení“ a budou z předsednictva vyloučeni.

 

Od prvopočátku svého působení ve výcvikové komisi jsem se s J. Šmolíkem nikdy názorově nesešla.
Vadila jsem přínosnými poznatky z komisí FCI, které byly považovány za zbytečnost. Vadila jsem svou aktivitou oproti svým předchůdcům v roli delegáta FCI. Z každého jednání komise FCI jsem totiž vždy přivezla celou řadu informací, a tak se následně musely měnit směrnice nebo výklad zkušebního řádu. Mně zase vadil styl vyjadřování předsedy ČKS o členech, reprezentantech, figurantech a dalších. Také vím, že jsem nebyla jediným členem VK, kterému tento způsob jednání nebo zásahy do činnosti výcvikové komise vadily, ale oni si nechtějí dělat zle…

Po zasedání komise FCI v Rheine v září 2017 jsem jako delegát FCI obdržela originál zkušebního řádu IGP v němčině a v angličtině. Bylo mi jasné, že řád bude muset někdo přeložit. Nejlépe někdo, kdo je nejen pejskař, ale zároveň se ve sportovní kynologii aktivně pohybuje, protože některé výrazy mohou mít i více významů, které by následně mohly mít na zkušební řád negativní dopad. Vzhledem k tomu, že se oběma jazyky domluvím, nabídla jsem předsedovi VK Jiřímu Lasíkovi, že zkušební řád přeložím. Předsednictvo kupodivu souhlasilo. Ze sekretariátu ČKS jsem byla tajemníkem Šiškou vyzvána, abych si určila výši odměny za překlad, ale měla jsem obavy vyřknout jakoukoli částku, abych kvůli její výši o překlad nepřišla. Moc mi záleželo na kvalitním překladu a srozumitelném textu jak pro začátečníky, tak pro zkušené psovody. Hlavně jsem to ale chtěla zpracovat tak, aby se podle toho dalo cvičit. Na tom totiž podle mne záleží úplně nejvíc.

 

Na jednáních výcvikové komise jsem na dotazy ohledně výše odměny za překlad opakovaně odpovídala následující: „Práce na překladu mě neživí a pro peníze to nedělám, pokud se ČKS rozhodne dát mi nějakou odměnu, budu její výši respektovat.“ Toto jsem rovněž e-mailem odpověděla tajemníku Šiškovi, což mohu doložit. On nyní ovšem tvrdí, že jsem na jeho opakovanou výzvu nereagovala.

 

Vzhledem k faktu, že zkušební řád IGP má vstoupit v platnost 1. 1. 2019, považovala jsem za důležité, aby byl překlad hotov co nejdříve. Vize výcvikové komise byla obeznámit české rozhodčí o novém zkušebním řádu již na školení rozhodčích 10. 2. 2018 v Pardubicích. Přestože jsem hodně pracovně vytížená a překlad jsem dělala pouze ve svém volném čase, odevzdala jsem jeho torzo (neúplnou verzi) na výcvikové komisi v prosinci 2017. Neúplnou verzí jej nazývám proto, neboť bylo třeba řád doplnit o prvky z naší legislativy a platných směrnic ČKS, o textové korektury k provádění jednotlivých cviků, o obrázkovou přílohu a později také o poznatky, které vzešly ze školení rozhodčích FCI v Nové Gorici ve Slovinsku z ledna 2018.

 

Již po předání této prvotiny, kdy začalo být jasné, že se vše do termínu školení v Pardubicích stihne, se předseda Šmolík opakovaně vyjadřoval, že nechce, aby se s novým zkušebním řádem rozhodčí na školení obeznamovali a aby se zveřejňoval.

 

Někdy v polovině listopadu jsem z komise FCI, jakožto delegát, obdržela pozvánku na školení rozhodčích FCI k novému zkušebnímu řádu IGP. Bylo naplánováno na 19.–21. 1. 2018 v Nové Gorici ve Slovinsku a mohlo se jej zúčastnit z každého státu až 5 rozhodčích z výkonu. Tuto pozvánku jsem obratem odesílala předsedovi výcvikové komise a členovi předsednictva Jiřímu Lasíkovi. Mohu doložit.

 

Na prosincovém zasedání výcvikové komise (5. 12. 2017) byl proveden návrh rozhodčích, kteří by se školení ve Slovinsku měli zúčastnit. Cituji ze zápisu VK 12/2017: „VK navrhuje pro školení mezinárodních rozhodčích na nový MZŘ IGP, konaného ve dnech 19.–21. ledna 2018 ve Slovinsku, MVDr. Janu Glisníkovou, Theodora Krajčího a MUDr. Jiřího Tichého.“ Dne 11. 12. 2017 proběhlo zasedání předsednictva, kde Ing. Helena Šabatová vznesla protinávrh vůči návrhu výcvikové komise, a to ve vztahu k osobě MUDr. Jiřího Tichého. Zde uvádím výňatek ze zápisu předsednictva: „202/17- na základě protinávrhu Ing. Šabatové schválena účast zástupců na školení mezinárodních rozhodčích k novému MZŘ IGP, konaného ve dnech 19.–21. ledna 2018 ve Slovinsku ve složení: MVDr. Jana Glisníková, Theodor Krajčí (7:2:0).“ (Viz zápis z jednání PČKS 11. 12. 2017, který je veřejně na stránkách ČKS.)

 

Nevím, nakolik je Ing. H. Šabatová znalá problematiky IPO/IGP, že vystoupila s protinávrhem vůči účasti MUDr. Jiřího Tichého na školení, ale určitě si za to vysloužila u předsedy Šmolíka velké bezvýznamné plus.

 

15. 12. 2017, což jsou 4 dny po zasedání předsednictva, byla sekretariátem ČKS provedena úhrada rezervace ubytování pro mne a pro T. Krajčího. Z toho plyne, že sekretariát ČKS od J. Lasíka pozvánku na školení obdržel, protože její součástí byly pokyny pro platbu. Přijde mi dost nelogické, že by sekretariát dopředu platil 365 EUR za ubytování panu Krajčímu, aniž by věděli, jestli v daném termínu vůbec bude mít volno, aby se školení zúčastnil.

 

Já jsem nikdy nikým nebyla oficiálně vyzvána, abych Theodoru Krajčímu přeposílala pozvánku nebo že bych ho já sama za sebe měla informovat o tom, že jej předsednictvo schválilo. Já nejsem členem předsednictva, které o tom rozhodovalo. V žádném zápisu z předsednictva nebo výcvikové komise jsem nebyla určena k tomu, abych T. Krajčího kontaktovala s tím, že byl delegován.

 

Co se týče mé osoby, myslím si, že nejsem kompetentní k tomu, abych T. Krajčímu sdělovala, že má toto školení absolvovat. Toto snad přísluší sekretariátu ČKS, který měl informace od J. Lasíka. Protože stejně tak jej mohl informovat kterýkoli jiný člen výcvikové komise. Například Miroslav Ryneš, který je navíc i s Theodorem Krajčím v kontaktu, neboť jsou spolupracovníky. Nikdy jsem ani neřekla, že jsem s T. Krajčím v kontaktu. Měla jsem za to, že T. Krajčí o školení informován byl. To mi také T. Krajčí potvrdil na školení v Pardubicích, cituji: „No, já jsem o tom věděl, ale když mi nikdo nic nepotvrdil, tak jsem se o to dál nezajímal. Já jsem se na to stejně kvůli té mé němčině necítil.“

 

Po příjezdu do místa konání a zjištění, že tam T. Krajčí není, jsem ihned kontaktovala J. Lasíka, který mě následně informoval, že T. Krajčí nepřijede, neboť mu údajně nikdo jeho účast na školení nepotvrdil. Napadá mě, proč T. Krajčí nikoho z výcvikové komise nekontaktoval, když byl na pochybách?

 

Na zasedání výcvikové komise dne 9. 1. 2018 mi pracovník sekretariátu Srb předal diety 77 EUR. Zároveň mě požádal, zda bych převzala diety v hodnotě 77 EUR i pro pana Krajčího, aby mu to nemusel posílat. Souhlasila jsem a částku přijala, protože jsem si myslela, že tam T. Krajčí přijede a peníze mu předám. Pro nezasvěcené bych chtěla vysvětlit, že toto je běžný postup a podobným způsobem přijímá finance i vedoucí družstva reprezentace a v místě konání peníze dotyčným předá. Já, jelikož jsem je neměla komu předat, celou částku v hodnotě 77 EUR jsem vrátila zpět na sekretariát ČKS, a to ihned při příležitosti zasedání výcvikové komise dne 6. 2. 2018. Doklad o tom, že pan Srb peníze přijal, archivuje jistě sekretariát ČKS. Nařčení mé osoby z obohacování se na úkor ČKS je jedna velká lež.

 

Další lživou informací je, že jsem přijala zálohu na cestovní výdaje. Toto je zcela nepravdivá informace, přijala jsem jen diety. Museli by mít o tom doklad, a ten nemají. I veškeré moje cestovní výdaje byly uhrazeny až po mém příjezdu. Byly mi zaslány na účet, takže mám důkaz o tom, že jsem žádné zálohy na cestovní výdaje nikdy nepřijala.

 

S T. Krajčím jsem ani nikdy neměla jet společně, měli jsme jet každý zvlášť. Nekontaktovala jsem ho, protože jsme každý z úplně jiné části republiky (Kroměříž – Blatnice – 383 km). Na stránkách ČKS jsou uvedeny zavádějící a lživé informace a proti těmto nepravdivým nařčením se hodlám bránit.

 

Po školení v Nové Gorici následovalo zasedání předsednictva, kam byl přizván jen T. Krajčí, já nikoli. Následně mi 24. 1. 2018 přišel od předsedy Šmolíka dopis, že jsem závažně pochybila v komunikaci s T. Krajčím, což zapříčinilo, že T. Krajčí na školení nepřijel, a předsednictvo ČKS mě tedy žádá, abych se k celé záležitosti vyjádřila. To jsem sice učinila, ale dle slov předsedky VK Lasíka, který mi následně telefonoval s tím, že to snad nemyslím vážně, mi bylo jasné, že pravda nikoho nezajímá.

 

Své vyjádření přikládám, stejně jako dopis od předsedy ČKS Šmolíka.

 

Zároveň jsem doslova dřela na tom, abych do překladu zkušebního řádu zapracovala veškeré poznatky a doplnění, které jsem nabyla na školení FCI a aby byl překlad hotov do termínu dalšího zasedání výcvikové komise pro finální připomínkování. S odstupem času si uvědomuji, že to byl záměr – odvádět mě od práce na novém zkušebním řádu tak, abych to nestihla.

 

6. 2. 2018 pak následovalo zasedání výcvikové komise, kde jsem předložila finální podobu zkušebního řádu IGP. Ovšem místo slůvka „děkuji“ jsem se dočkala jen označení, že jsem „šprtka“. Hostem byl tentokrát Jiří Šiška. Po celou dobu jsem čekala, že Jiří Lasík nebo Jiří Šiška nakousnou téma Krajčí, ale všichni se chovali úplně normálně, jako největší kamarádi, a probírali jsme především materiály ke školení rozhodčích v Pardubicích. Nový zkušební řád IGP byl elektronicky rozeslán všem rozhodčím z výkonu tak, aby si jej každý mohl přečíst ještě před školením rozhodčích.

 

10. 2. 2018 proběhlo školení rozhodčích z výkonu ke stávajícím zkušebním řádům a na závěr jsem vedla asi dvouhodinový blok ke zkušebnímu řádu IGP. Ani na tomto školení mi nikdo nijak nenaznačil, že už jsem v podstatě odepsaná a že se jedná už jen o formalitu. Toto chování považuji za účelové, protože bylo dohodnuto, že školení rozhodčích dle IGP proběhne, a já jsem byla jedinou proškolenou rozhodčí.

 

Následně mi 21. 2. 2018 přišel e-mail od J. Lasíka, že předsednictvo rozhodlo o ukončení mé činnosti v komisi FCI, včetně působení ve výcvikové komisi. Písemné rozhodnutí přikládám.

 

K celé záležitosti jsem se okrajově vyjádřila na sociálních sítích, když se zde začaly objevovat příspěvky týkající se mého odvolání. Dál jsem ani neměla v úmyslu se tím zabývat. Nyní jsem však svůj názor přehodnotila a rozhodla se, že celou záležitost uvedu na pravou míru.

Na základě zjištění, že ČKS na svých oficiálních stránkách hanobí mé jméno, zveřejňuje lži a nepodloženě se mě snaží zdiskreditovat, se budu bránit.

 

Za tři roky svého působení ve výcvikové komisi jsem zjistila, že prapůvodní myšlenka o zřízení výcvikové komise v rámci ČKS je překonána. Přitom byla určitě dobrá. Sdružujme všechny pejskaře, ať už psy jakkoli cvičí, vystavují nebo je mají jen tak pro radost. Ale vytvořme výcvikovou komisi, která bude pravomocným subjektem, aby nedocházelo k tomu, že do její činnosti budou zasahovat osoby, které výcviku psů nerozumí nebo o něm mají zkreslené představy. Takto jsem si původně myslela, že bude výcviková komise pracovat. S touto vizí jsem do toho šla a chtěla jsem napravit i naši reputaci v komisi FCI, kam léta jezdili lidé, kteří uměli jen „helou“, ale jinak nerozuměli ničemu. Z počátku jsem si tam připadala jako pitomec, který nic neví a na všechno se musí dotazovat, ale k tomu, aby se to u nás dalo relativně do pořádku, to bylo potřeba. Zároveň zde musím uvést, že ať už jsem se v komisi FCI ptala na cokoliv, vždy jsem dostala odpověď. Nikdo mě nikdy neodbyl a neponižoval. Všechny návrhy a připomínky jsou diskutovány a každý se může vyjádřit.

 

Proč tohle nefunguje u nás? Na školení rozhodčích FCI jsme měli možnost vyslat až pět rozhodčích, a dopadlo to tak, že jsem tam byla sama. Ptali se mě, proč taková kynologická velmoc, jakou Česká republika je, nevyšle více rozhodčích? Proč Česká republika nechce pořádat mistrovství světa stopařů? Na spoustu otázek jsem nemohla odpovědět, protože by mi bylo trapně, kdybych řekla: „Víte, u nás o tom výcviková komise nerozhoduje, a předsednictvo nemá zájem takové zbytečnosti podporovat, když by to znamenalo odliv financí.“

 

Vedení ČKS jde především o prosazování vlastních zájmů a o snahu udržet se na svých postech za jakoukoli cenu. Člověk, který se snaží, je aktivní, a zároveň nezávislý, jim vadí.

Český kynologický svaz sice sdružuje kynology, ale o pejskaře, kteří se věnují výcviku psů, jim jde až v poslední řadě. Podivnou diktaturou ve vedení se zbavují schopných lidí a odrazují, lépe řečeno znechucují, ty, kteří se mezi ně dostanou a snaží se svou práci dělat dobře. Ti, co dělají IPO/IGP, je nezajímají vůbec, protože je jich málo, a navíc je vnímají jako potížisty. Přestože Českou republiku, respektive ČKS, zviditelňují svými úspěchy i v zahraničí, nemají právo do ničeho mluvit. ČKS jde hlavně o masovost a o příliv financí od ostatních klubů, jež sdružuje (a těch je mnohonásobně víc, do ničeho nemluví a vždy je podpoří).

 

Tak tomu bylo i v mém případě.

Hledali někoho, na koho by mohli hodit odpovědnost za kauzu s Theodorem Krajčím. Podporu Jiřího Lasíka už jsem neměla, tj. ideální příležitost se mě zbavit.

ČKS se pak nikterak nestydí vydat své lživé prohlášení vůči mé osobě ve snaze mě očernit, přestože jsem vůbec nic špatného neudělala.

Mnohé chovatelské kluby a krajské organizace se mě zastaly a podávají předsednictvu ČKS prostřednictvím Czech Malinois Clubu návrh na ponechání mé osoby nadále ve funkci delegáta FCI.

 

Chtěla bych všem, kteří mě podpořili a stojí za mnou, nesmírně poděkovat. Moc si vážím nejen vaší snahy, ale především toho, že si stojíte za svým názorem a nebojíte se pod něj podepsat. Děkuji vám.

 

Jana Glisníková


Téma:


Pokračováním v prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookies.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Více informací.More information.

Nastavení cookie na tomto webu je takové, že "umožňuje ukládání cookies", aby vám poskytlo nejlepší možnou stránku pro prohlížení. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

ZavřítClose