IFR: Vážení přátelé plemene rottweiler,

změna stanov IFR (Mezinárodní federace přátel rottweilerů), ke které došlo na setkání delegátů IFR v roce 2015, přivedla naši federaci do nového období své existence.

IFR byla založena coby celosvětová organizace zaštiťující ochranu plemenných znaků a vlastností rottweilera. Její založení bylo nezbytné, protože rottweileři si rychle získávali popularitu po celém světě. Začali se chovat a rozšiřovat v mnoha státech s velmi rozdílnými kulturami a různý přístup k chovu a k tomu, jací psi z něho mají vzejít, nemusel být zcela v souladu s původním posláním rottweilera jakožto pracovního psa.

Stanovy IFR jasně definují jak cíle federace, tak působnost a pravomoc jejího předsednictva. Také podmínky, které je potřeba splnit pro členství ve federaci, nejsou již bez jakýchkoli povinností, IFR naopak nyní svým členům ukládá splňovat své závazky. Jde o nový koncept, který IFR umožní stát se mnohem aktivnější a ambicióznější organizací, než tomu bylo v minulosti. Federace by tak měla přerůst své původní poslání coby asociace, která jen každý rok organizovala světovou výstavu a mistrovství světa IPO plemene.

Je mnoho problémů, kterým naše plemeno čelí. Výsledky výstav nahradily přirozenou selekci chovných zvířat. A mnohdy nešlo o homogennost, jak jsme tomu byli koneckonců svědky v posledních letech. Někdy šlo až o odklon plemene od svého určení, jen z důvodu osobních preferencí a/nebo ekonomických motivů. Chovatelské programy jsou často příliš založeny na základech úzké nebo opakované příbuzenské plemenitby, což má za následek snížení genofondu a nárůst genetických poruch. Po celém světě jsme tak svědky přerodu původně pracovního plemene do domácího mazlíka či výstavního jedince, ať z důvodů kulturních nebo také ekonomických. Fyzické a duševní vlastnosti plemene jsou zanedbávány. Některé nešťastné případy mohou vyústit až v legislativní opatření týkající se chovu rottweilerů, omezení chovu i držení psů. Vylepšení veřejného obrazu plemene je absolutní nutností. Tento vývoj se dotýká samé podstaty plemene a my ho nesmíme ignorovat.

IFR není „superklubem“, nemůže a nehodlá zasahovat do záležitostí či předpisů jednotlivých států. Musí se ale stát organizací, která aktivně sleduje podobné vývoje a snaží se pomáhat tam, kde jsou rozdílná národní ustanovení či aktivity nedostatečné. Jen tak lze zajistit, aby platil jediný standard, a tím je standard FCI. Tento standard se nezabývá jen fyzickým popisem plemene, ale také jeho psychickými vlastnostmi a povahou, což nelze oddělovat.

I pro nově zvolené předsednictvo IFR je tento nový koncept sám o sobě výzvou, ale jsme na ni připraveni. Po zasedáních předsednictva a brainstormingu jsme se rozhodli pro první seznam priorit a pracovní postup. Nejprve bude aktualizován soupis již existujících činností a normativů jednotlivých členských států. Poté bude soupis zanalyzován a spolu s našimi návrhy bude předložen na semináři pro rozhodčí a garantů plemene, a samozřejmě také na setkání delegátů. Všechny výše zmíněné aspekty budou znovu posouzeny – dodržování standardu plemene a definice rottweilera coby pracovního plemene by se měly odrážet v nařízeních pro chov, v povahových testech, stejně jako ve zdravotních otázkách, v problematice sociálního chování atd.

Nedokážeme zázraky. Případné změny a výsledky možná nebudou mít okamžitý efekt. Ujišťuji vás ale, že v úzké spolupráci se všemi členskými státy uděláme maximum pro to, abychom v rámci našich možností dosáhli stanovených cílů IFR. Tím je držení a chov rottweilera coby psa, který má své místo v moderní společnosti po celém světě, bez ztráty jeho původních vlastností, které jsou definovány standardem FCI: je to zejména jeho spolehlivá povaha, sociální chování v rodině a společnosti a k tomu navíc patří i pracovní vlastnosti.

Jménem předsednictva IFR,
Dirk Vandecasteele, prezident
Překlad: Eva Fiedlerová